Piengsor Coffee กาแฟเปียงซ้อ สู่เรือนชั้น 4 ยอด โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ

“ไปให้สุดขุน(เขา)” เป็นคำบอกเล่าเรื่องราวการมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนของสตรีเหล็กที่แข็งแกร่ง มีความมุ่งมั่นที่จะฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคทั้งป่วง ในการตัดสินใจเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านเปียงซ้อบนดอยภูฟ้า ที่สู่ลิบถึงถึง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล คือท่าน ผู้อำนวยการนันทรัตน์  สมมุติ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ภายใต้การบริหาร “โครงการต้นกล้า รักษ์ป่ารักษ์พงไพร สร้างป่าสร้างรายได้ ด้วยกระบวนการ 8 ร”

เป้าหมายของทีมงานวิจัยรักษ์ป่าน่านของ สพฐ. ต้องไปให้ถึงยอดดอยภูคา ที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน ท่ามกลางกระแสข่าวฝนอาจจะตกหนักระหว่างทางขึ้นเขาที่สูงชัน ดินถล่มอาจเป็นอันตราย …ที่สุดทีมงานต้องตัดสินใจเดินทางไปในเช้าวันที่………………. โดยการนำของผู้อำนวยการนันทรัตน์  สมมุติ ที่เด็ดเดี่ยว การันตีความปลอดภัย และชำนาญทางเป็นอย่างดี

การเดินทางขึ้นลงเขาเป็นระยะ ๆ ใช้เวลาครึ่งค่อนวันกว่าจะถึงโรงเรียนบ้านเปีรยงซ้อก็นานทีเดียว บนยอดดอยที่ห่อหุ้มด้วยป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม  มีพื้นที่ราบที่ถูกปรับเป็นพื้นที่โรงเรียน @โรงเรียนบ้านปียงซ้อ อันดับแรกไม่ลืมถ่ายรูปจุดเช็คอิน ที่นี่…เปียงซ้อ ที่โดดเด่นด้วยตัวหนังสื่อสีขาว บนผนังลำไม้ไฝ่ ที่จัดเรียงไว้สวยงาม ประกอบกับบรรยากาศที่เย็นสบายด้วยสายลมบนยอดดอย

จุดแรกที่มองเห็น นักเรียนสองคนกำลังจัดร้านกาแฟเปียงซ้อ พวกเราเดินไปที่ร้านกาแฟทันทีรู้สึกทึ่งมากๆ ที่เห็นถ้วยกาแฟทำจากกระบอกไม้ไฝ่ตั้งโชว์เป็นแถวด้านหน้าเครื่องบดกาแฟ เบื้องหลังร้านค้าเล็กๆ เห็นสวนกาแฟที่นักเรียนปลูกต้นกาแฟเป็นชั้นๆบนเนินเขาทำด้วยมือนักเรียนเอง จนได้ผลผลิตเป็นกาแฟเปียงซ้อ มีแบรนเป็นของโรงเรียนเอง มีโลโก้ เป็น “ผีเสื้อ” มาสคอด (mascot) ถือถ้วยกาแฟร้อนและเย็น Piengsor Coffee ผู้อำนวยการนันทรัตน์  สมมุติ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับมาสคอดว่าผีเสื้อเป็นแมลงที่สวยงามและยังเป็นสัญลักษณ์ของความสดใส่ ความสุข และความเป็นอิสระ วัฏจักรวงจรชีวิตของผีเสื้อมีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติ ทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกชดชื่นได้เสมอ ผีเสื้อเปรียบเหมือนลูกนักเรียน ต้นกล้าชีวิตที่มีอิสระทางความคิดมีอิสระในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายภาคีเครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรวงจรพัฒนาการเรียนรู้ธรรมชาติ ตั้งใจ ดูแล ใส่ใจเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ด ปลูกต้นกล้ากาแฟรุ่นต่อรุ่น จนเติบโตได้ผลผลิตกาแฟเปียงซ้อ สร้างป่าสร้างรายได้ สร้างอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถโบยบินสู่โลกกว้างอย่างมีความสุข พวกเราฟังอำนวยการนันทรัตน์  สมมุติ เล่าการทำโลโก้กาแฟอย่างมีความหมายต่อวิถีชีวิตของลูกนักเรียนและชุมชน เริ่มรู้สึกดีได้กลิ่นหอมกรุ่นอ่อนละมุนมาแต่ไกล อยากชิมกาแฟเปียงซ้อแล้วล่ะ

ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านเปียงซ้อเป็นครูหนุ่มสาวทั้งหมด 20 คน ทุกคนมีความมุ่งมั่น ที่จะอบรมบ่มเพาะให้ลูกนักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับชุมชน คุณครูได้เล่าถึงความเป็นมาและการทำกาแฟเปียงซ้ออย่างครบวงจร โดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร สถาศึกษา บูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สู่การปฏิบัติจริง เกิดสวนกาแฟสู่เรียนชั้น 4 ยอด สร้างพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างรายได้สู่กาแฟเปียงซ้อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภูเปียงฟ้า

จุดเด่นของกาแฟเปียงซ้อ คือ โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรกาแฟเป็นหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้อย่างเรียนรู้อย่างครบวงจร จากการปลูกดูแลรักษา เก็บเมล็ด คั่วกาแฟ ชงกาแฟ ทำการบรรจุภัณฑ์ และการจัดทำหน่วย กำหนดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาและอัตราเวลาเรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้น ซึ้งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการจัดประสบการณ์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีทักษะการปฏิบัติและอาชีพ ตลอดจนการมีคุณลักษณะที่ดีในการทำงานและความสำเร็จอีกทางหนึ่ง กาแฟเปียงซ้อ ทำให้โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามแบรน Piengsor Coffee กาแฟสดบนยอดดอยภูคา…หอมกรุ่น นุ่มละมุนต้องกาแฟเปียงซ้อ

ตามมาดูการทำกาแฟและการชงกาแฟ…จากลูกนักเรียนได้เลยค่ะ

ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการทำกาแฟของโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังมีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการปิดทองหลังพระ มูลนิธิโครงการแม่ฟ้าหลวง โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก – สะเกี้ยง กองร้อยทหารพรานที่ 3203 ป่าไม้จังหวัดน่าน ตำรวจอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

ขอปรมมือให้พลังความร่วมมือที่เหนียวแน่นของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้การทำกาแฟให้สำเร็จและขายออกสู่ตลาดกาแฟทั่วไทย ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (……………..)

ได้ยืนยันกับพวกเราและมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกาแฟเปียงซ้อ สู่ระดับ Premium ให้ได้ในไม่ช้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *